FENSI BEADS & BIJOUX

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 14 april 2021

 

Artikel 1 – Algemeen 

Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FENSI Beads & Bijoux, hierna FENSI genoemd.

Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en FENSI middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van FENSI worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FENSI ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met FENSI zijn overeengekomen. Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. FENSI en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

FENSI heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de FENSI website/shop te wijzigen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten 

Alle aanbiedingen gedaan op de website/shop van FENSI zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. FENSI behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Een overeenkomst tussen FENSI en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst op de website van FENSI, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van FENSI; het door de klant vervolgens op ‘ga door naar kassa’ icoon klikken op de website van FENSI; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van FENSI op de ‘doorgaan naar betalen’ icoon te klikken, hierop van FENSI op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat FENSI de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

De overeenkomst bevat alle tussen de klant en FENSI gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en FENSI. De administratie van FENSI geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan FENSI verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door FENSI verrichte leveringen.

FENSI erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van FENSI, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

 

Artikel 3 – Prijzen/tarieven en betaling 

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is FENSI gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van FENSI te weigeren.

Speciale regeling betreffende KLARNA: kiest u bij de betalingsmogelijkheden voor de optie Achteraf betalen via KLARNA? U gaat dan een betalingsregeling aan met KLARNA en niet met FENSI. Voor vragen betreffende uw betaling, dienst u contact op te nemen met KLARNA. Leest u goed hun Algemene Voorwaarden door alvorens een KLARNA account aan te maken. 

 

Artikel 4 – Levering/leveringstermijnen 

Indien de klant aan FENSI schriftelijk opgave doet van een adres, is FENSI gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant FENSI een nieuw adres heeft doorgegeven.

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij op de website van FENSI anders is aangegeven. Indien een product onverwachts niet op voorraad is bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en FENSI. Indien het niet meer leverbaar is zal het bedrag van het product verrekend worden. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door FENSI overschreden wordt, zal FENSI de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met FENSI te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan FENSI te melden. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat FENSI het in artikel 4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

De door FENSI opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. FENSI behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. FENSI is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 

FENSI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden in de zin van artikel 5 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud 

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van FENSI, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan FENSI zijn voldaan.

Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

 

Artikel 7 – Risico 

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor FENSI. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door FENSI kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom 

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij FENSI, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FENSI, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 9 – Bestellingen/communicatie 

FENSI is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en FENSI, dan wel tussen FENSI en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en FENSI.

 

Artikel 10 – Afkoelingsperiode 

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met FENSI te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan FENSI te melden. De klant dient het product – na overleg met FENSI – te sturen naar een door FENSI vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met FENSI heeft herroepen, zal FENSI deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat FENSI het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Verzendkosten worden niet gecrediteerd of terugbetaald. Betalingstransactiekosten worden in rekening gebracht. FENSI behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van FENSI of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FENSI schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal FENSI de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. FENSI heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 11 – Garanties 

FENSI geeft 3 maanden fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

FENSI is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien FENSI, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 12 – Klachten 

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door FENSI serieus in behandeling worden genomen.

De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail. FENSI zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. FENSI zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens 

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van FENSI.

De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (de AVG). De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door FENSI over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van FENSI. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn. FENSI neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. FENSI verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 14 – Contactgegevens FENSI 

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met

FENSI Beads & Bijoux,

t.a.v. Fenneke Smouter, Drossaard 6, 1412 NS Naarden;

email fensi-boutique@outlook.com

FENSI is een geregistreerd handelsmerk, ingeschreven onder nummer 82402353 bij de Kamer van Koophandel van Amersfoort

 

 

 

 

© 2021 - 2024 FENSI Beads & Bijoux | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel